Menu

Vedtægter


Lundtofte Boldklub af 1934

Klublove
 
§1. Formål og Navn.
Klubbens navn er Lundtofte Boldklub af 1934. Klubben er hjemmehørende i Lundtofte, Lyngby Taarbæk Kommune. Klubbens formål er udbrede kendskabet til fodboldspil i lokalområdet og gennem klubbens aktiviteter at styrke fællesskabet og det sociale liv i nærområdet.
§2. Ind og udmeldelse.

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer.

Indmeldelse sker ved at følge anvisningerne på klubbens hjemmeside. Når træneren har tilkendegivet, at der er plads til det nye medlem på holdet, behandles ansøgningen administrativt af kassereren og klubbens sekretær.

Udmeldelse sker ved at følge anvisningerne på klubbens hjemmeside. Udmeldelse kan kun ske til udløb af en kontingentperiode. Der vil ikke blive tilbagebetalt overskydende kontingent. Eneste undtagelse herfra er i tilfælde, hvor klubben bliver nødt til at nedlægge et hold. I denne situation vurderer bestyrelsen, i hvilket omfang der eventuelt kan/skal tilbagebetales kontingent.

Udlevering af spillercertifikat kan kun ske, når eventuelle restancer er betalt.

§3. Kontingent / Indskud.
Kontingentet og indskud fastsættes af generalforsamlingen. Dog bemyndiges bestyrelsen til administrativt at regulere kontingentet inden for en ramme på 10% pr. opkrævningsperiode. Såfremt der sker væsentlige ændringer i kommunens tilskud bemyndiges bestyrelsen til at kompensere for mistet tilskud i form af en tilsvarende stigning i kontingentet.

Indmeldelsesgebyret er 100,-

Kontingentet betales halvårligt forud med forfald 15/1 og 15/7.
§4. Eksklusion.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der er i restance i mere end 2 mdr.
Bestyrelsen kan endvidere ekskludere et medlem der skader klubbens interesser såvel indadtil som udadtil.

Eksklusionen skal meddeles medlemmet skriftligt og kan indbringes af medlemmet på førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.
Hvis et medlem bliver slettet på grund af restance og vil ind som nyt medlem, må han betale restancen samt nyt indskud
§5. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens sager.

Den årlige generalforsamling afholdes i april måned på en dato, der fastsættes af bestyrelsen fra år til år. Ordinær generalforsamling indvarsles senest 14 dage forinden ved meddelelse på klubbens hjemmeside eller ved annoncering i den lokale presse.

Bestyrelsen består af mindst 7 og højest 9 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er alene medlemmer der er fyldt 18 år, og som har været medlem i de seneste 3 måneder, eller forældre til medlemmer under 18 år, der har været medlem de seneste 3 måneder.

Bestyrelsen kan supplere sig selv med op til 2 medlemmer uden en ekstraordinær generalforsamling forudsat, at det samlede antal ikke oversiger 9 personer.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage forinden.Generalforsamlingens dagsorden:


1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag
6. valg til bestyrelsen:

I lige årstal vælges I ulige årstal vælges

a) formand
b) sekretær
c) 1 bestyrelsesmedlem
d) 1 bestyrelsesmedlem, seniorafdelingen
e) 1 suppleant til bestyrelsen
f) 1 revisor

a) næstformand
b) kasserer
c) 1 bestyrelsesmedlem
d) 1 bestyrelsesmedlem
e) 1 bestyrelsesmedlem, seniorafdelingen
f) 1 suppleant til bestyrelsen
g) 1 revisor

7. Fremtidigt virke.
 
§6. Valgperiode.

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer vælges for 2 år ad gangen.
En suppleant, der indtræder i bestyrelsen, indtræder i det fratrædende medlems valgperiode.

 
§7. Ekstraordinær generalforsamling.
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden efter bestyrelsens beslutning, eller af 1/3 af medlemmerne, og den skal indvarsles med mindst 8 dages varsel ved annoncering i den lokale presse.
 
§8. Afstemninger ved generalforsamlingen.
Alle afgørelser på generalforsamlingen, bortset fra paragrafferne 12 og 13, træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Alle medlemmer over 18 år samt forældre til børn under 18 år har stemmeret, når de har været medlem i de sidste 3 mdr. og ikke er i restance.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
§9. Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller på begæring af mindst halvdelen af bestyrelsen.

Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 8 gange årligt.
Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende møder, betragtes som udtrådt.

Bestyrelsen vælger repræsentanter til union og foreninger, som klubben er medlem af. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende.
 

§10. Tegningsregler.
Foreningen tegnes af formanden. Indenfor rammerne af de fastlagte årlige budgetter kan de afdelingsansvarlige disponere over egne konti så længe, den enkelte kontos formål er opfyldt. Ved større økonomiske dispositioner, der påvirker klubbens samlede økonomi eller som i væsentlig grad afviger fra det lagte budget træffes beslutningen af bestyrelsen ved simpelt flertal.

Foreningen kan kun stifte gæld såfremt dette er vedtaget af bestyrelsen, hvor både formand og næstformand har stemt for forslaget.
 

§11. Regnskabsår.
Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december.
Første regnskabsår efter denne ændring vil være fra 01.11.2001 til 31.12. 2002
 
§12. Ændring af klubbens love.
Til vedtagelse af ændring i de bestående love skal der være mindst 2/3 majoritet på generalforsamlingen.
 
§13. Klubbens opløsning.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og forslagets vedtagelse kræver, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmer herfor.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes på sædvanlig måde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor da bestemmelse kan tages med ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes antal. På generalforsamlingen tages samtidig bestemmelse om det ved beslutning om klubbens opløsning nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af forpligtelser og anvendelse af formue, dog således, at almindeligt stemmeflertal herved er afgørende.

Klubbens midler skal dog altid komme amatørsporten til gode.
 
§14. Lovene.
Disse love er et optryk af de siden 27. november 1979 gældende love for Lundtofte Boldklub af 1934.

Lovene er siden ajourført i henhold til generalforsamlingsbeslutninger i perioden 1986 til 2019.
Den nuværende formulering er vedtaget på den ordinære generalforsamling 10. april 2019, hvor §5 fik en tilføjelse.
  
  
Jens Anker Hansen
Sekretær

 

Luk